ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಯಾದ EV ಅನ್ನು ಹುಡುಕಿ

+91

I agree to the terms and conditions below and give my consent to receive calls and messages to provide further information.

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

Benefits with Turno

ಟರ್ನೊ ಮೂಲಕ OSM ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Benefits with Turno

ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 3-ವೀಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ .

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

Benefits with Turno

ಟರ್ನೊ ಮೂಲಕ OSM ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Benefits with Turno

ಇಂಧನ ಚಾಲಿತ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ 3-ವೀಲರ್‌ಗಳು ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್ ಅಥವಾ ಡೀಸೆಲ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ .

Benefits with Turno

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವಾಗ ನೀವು ವಿತರಣೆಗಾಗಿ 1000 ಲೀಟರ್ ಹಾಲನ್ನು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು.

Most Sold Commercial

Electric Gadi

Live from space album cover
Top Range : 85 kms
Starting EMI : 11,450 / m
Live from space album cover
Top Range : 80 kms
Starting EMI : 12,600 / m
Live from space album cover
Top Range : 92 kms
Starting EMI : 14,100 / m
Live from space album cover
Top Range : 87 kms
Starting EMI : 13,800 / m
Live from space album cover
Top Range : 95 kms
Starting EMI : 16,200 / m
Live from space album cover
Top Range : 120 kms
Starting EMI : 14369 / m
Live from space album cover
Top Range : 105 kms
Starting EMI : 13902 / m
Benefits with Turno

Find the Right EV for your Business

+91

By continuing, you’re agreeing to our Customer terms of service, User terms of Service, and Privacy policy.

Latest Model

BY TURNO

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Etrio

Touro MAX++

Starting EMI ₹11,600/- p.m.

OSM

Rage + 8.5 KWh

Starting EMI ₹13,600/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Euler

HiLoad DV 130 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,321/- p.m.

OSM

Rage + 10.8 Kwh

Starting EMI ₹14,499/- p.m.

OSM

Rage + Frost

Starting EMI ₹30,209/- p.m.

E-Trio

Tuoro max++

Starting EMI ₹14,749/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX Max

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Mahindra

Zor Grand

Starting EMI ₹14,754/- p.m.

Euler

HiLoad DV 170 Cu. Ft

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Euler

HiLoad PV

Starting EMI ₹15,524/- p.m.

Altigreen

neEV

Starting EMI ₹14,369/- p.m.

Piaggio

E-Xtra FX

Starting EMI ₹12961/- p.m.

Mahindra

Treo Zor

Starting EMI ₹11,000/- p.m.

Etrio

Touro MAX++

Starting EMI ₹11,600/- p.m.

OSM

Rage + 8.5 KWh

Starting EMI ₹13,600/- p.m.

Greaves

Eltra

Starting EMI ₹12,590/- p.m.

Powered by

Vehicle reviews

BY TURNO CUSTOMERS

4.7

2,700+ Reviews

Brands that bought from Turno

Turno home Icon

Promises

BY TURNO

Wide range of electric cargo

We offer a wide range of electric cargo vehicles from leading manufacturers, including Mahindra, Piaggio, E-trio, Euler, Greaves, Altigreen and OSM.

Team of EV experts
Best financing options
Maintenance and repair service
Free doorstep test drives
Lowest Down Payment
Assured Resale

Frequently Asked Questions on Turno

What is Turno.club and why should I buy my EV through Turno?

Turno is a one stop destination to buy all best selling commercial electric vehicles available in the market. We help buyers to choose the best electric 3 wheeler vehicle for their business along with easy financing and assured resale.


Does Turno have an exchange offer?

What are the financial schemes Turno provides on three wheeler electric auto?

What happens after I pay ₹499 on the website to book my test drive?

Can I exchange my old vehicle for a new electric vehicle through Turno?